image-banner

Dịch vụ

Trung tâm Kiểm định VLXD có chức năng nghiên cứu, phân tích, kiểm định chất lượng các loại nguyên liệu, sản phẩm VLXD phục vụ công tác nghiên cứu KHCN của Viện và công tác quản lý chất lượng sản phẩm VLXD. Nhiệm vụ – Đề xuất định hướng, xây dựng và tổ chức triển […]